Народно читалище „Зора - 1860” - Сливен

Читалището задоволява потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на културния и социалния живот на населението; спазване на обичаите и традициите на българския народ; разгръщане на творческите заложби на гражданите и приобщаване към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитава и утвърждава националното самосъзнание; осигурява достъп до информация за всички граждани. Поддържа библиотека, която предоставя компютърни и интернет услуги, създава електронни информационни мрежи, събира и разпространява знания за родния край. 

 

Народно читалище „Зора 1860”, създадено през 1860 година, е традиционно българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни задачи в областта на културата. Работи, съгласно устава си, на принципите на доброволността, демократизма и автономията. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Целите на читалището са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си; запазване на обичаите и традициите на българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. За постигане на целите си читалищата извършват основни дейности като: уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кинопрожекции, празненства, концерти чествания и младежки дейности; събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство; предоставяне на компютърни и интернет услуги.

По силата на исторически обстоятелства Библиотека „Зора – най-важната и дългогодишна дейност на НЧ «Зора» е най-старата в региона – създадена е през 1855 година /по-късно на базата на библиотеката е създадено и читалище/ и цял век , до 1955 година, е единствената библиотека в региона. Във фонда на читалищната библиотека са съхранени изключително ценни и редки издания: българ ска възрожденска книжнина, църковно-славянски книги, гръцки книги/от 16 до 19 век/, османотурски книги, целият местен периодичен печат , афиши, плакати, снимки, непубликувани документи с краеведски характер. Особено важна за региона е колекцията Краезнание, която за изданията до 1955 година е уникална и изданията се намират само в «Зора». Това е най-ползваната от гражданите на Сливен и региона част от колекцията.. За съжаление, поради интензивното ползване, някои от материалите вече са в лошо физическо състояние. Най-тревожно е състоянието на вестниците, издадени до 1944 година. Единственото решение , за да бъдат достъпни за потребителите и да се съхранят оригиналите е дигитализация . Дейности на партньора: 1. Изготвяне на план за дигитализация на обектите от колекция Редки и ценни издания на Библиотека „Зора”. 2. Извършване на проучвателни дейности за точно идентифициране и подбор на обектите. 3. Създаване на информационен масив с мета данни за обектите, които ще се дигитализират. 4.Въвеждане на абсолютно всички библиографски данни / за изданията, които не са отразени в електронния каталог на библиотеката/ и прикачване на дигиталните копия от пълнотекстови данни. 5. Провеждане на обучения за младежи от местната ромска общност, които ще им дадат умения за намиране на информация в онлайн каталози на библиотеките и ползване на дигитализираните издания по проекта. 6. Полуляризиране в региона на дейностите по проекта и информиране на местната общност за новите възможности, които има за достъп до културното наследство на региона. Запазването и осигуряването на достъп до всички тези издания е от важно значение за местната общност, която е съставена от различни етноси – българи, турци, каракачани, роми. Представяне на културата и културното наследство на един от регионите – Сливен ще допринесе за популяризирането на културното наследство на етносите в региона, ще улесни достъпа до електронно културно съдържание с местно значение и ще направи възможна консервацията на оригиналите. Библиотека „Зора” от няколко години изпълнява поетапно стратегията си за развитие, в която основно е виждането, че съвременната библиотека не е само хранилище на документи, но и информационен център, който предлага и дистанционен достъп до услуги и електронно съдържание. До този момент съдържанието като библиографски описания на една част от библиотечните документи е представено в онлайн каталога на библиотеката.

 

Проект № 1 (име на проекта): Програма „Глобални библиотеки - България”

2009-2013 година

Програмата улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогна на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. След успешното приключване на програмата, нейната дейност е продължена от Фондация "Глобални библиотеки - България". Библиотека «Зора» получи за дейността си компютърна техника, мрежово оборудване, копирни машини, бюра, столове. Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи иновативен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до Интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

 

Проект № 2 (име на проекта): Подобряване на информираността на гражданите чрез изграждане на уебсайт и създаване и популяризиране на електронни услуги 

2013 година

Създаване на информационна структура- сайт и онлайн каталог с модерната функционалност и възможности, които са необходими за по-нататъшното развитие на библиотечната политика, гарантиращи достъп до електронни бази данни, както локални, така и чужди, достъп до обществена информация и информация с местно значение, а така също и консултация и помощ от библиотекарите. Създаден е динамичен сайт, който предоставя на потребителите ни електронни услуги. Особено важен раздел в него е Виртуална справочна служба, която отговаря на запитвания на граждани по различни теми, включително действащите законодателни актове, ежедневно актуализирана информация за свободни работни места в региона. Подобрена е информираността на гражданите и е улеснен достъпът до електронно съдържание с обществен и културен характер.

ПечатЕ-мейл