Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е основана през 1888 г. Тя е водещ културен институт, работи за популяризиране и развитие на културни идентичности и духовни ценности. Библиотеката е притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Русе и региона.

Мисия на библиотеката:

• да създаваме и поддържаме условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността;

• да предоставяме качествени информационни, образователни и културни услуги;

• да осигуряваме равни възможности за достъп до образование и активно участие в обществения живот на жителите на Русе и региона;

• да насърчаваме и подпомагаме потребителите при ползване услугите на „Е-правителство“;

• да работим за интегрирането на всички членове на общността в глобалното информационно общество.

 

а)Русенската обществена библиотека е една от най-рано създадените градски библиотеки в България. През 1888 г. членове на просветното дружество „Дунав“ слагат началото й със завещаните 151 тома на френски, руски и български език и 7-те тома на „La grande Encyclopedie”. По късно фондът на библиотеката се комплектова с дарения на частни библиотеки на известни русенци, като напр. Илия Квартирников-електроинженер дарява 1000 тома на български, руски и немски език и Димитър Каранешев дарява 1000 тома на български, руски и френски език, а Иван Цанев дарява 500 тома книги и периодика на руска класическа литература, научно-популярна литература на полски чешки и сърбохърватски. 

Старопечатният фонд на РБ „Любен Каравелов“ близо 2000 екземпляра. По голямата част от колекцията е събрана от дарения като например 257 старопечатни книги са дарени от русенския книжар Никола Даков. Ченно издание от колекцията е пурвото издание на „Рибен буквар“ от д-р Петър Берон, отпечатано през 1824 в гр. Брашов, Екземпляр от „Кириакодромион“ или „Неделник“ на Софроний Врачански издаден през 1806 г. в Римник, Румъния и др. ценни заглавия са част от старопечатната колекция на библиотеката.

Във фондът от редки и ценни издания се намира „Четвероевангелие“ издадено през 1690 вгр. Лвово, Русия. Библиотеката притежава и уникална колекция на книги на чужди езици, издавани до 1900 г. Интерес представлява Енциклопедията за момчета и момичета „АBC BUch fur Knaben und Madchen”,издадена в Букурещ през 1856 г.Фондът се обогатява с дарението на личните библиотеки на Захари Стоянов и на акад. Михаил Арнаудов. От 2005 г. Библиотеката организира международни конкурси за ексилибриси и днес тя притежава творбите на 350 творци от съседните балкански страни до Аржентина Китай и Япония. Друга уникална колекция, която библиотеката притежава е краеведскТ ръкописна сбирка, включва автобиографии и биографии на творци и хора, свързали с града своя живот. Ценен форнд за библиотеката са и книгите с автографи. Най-старите автографи са на Добри Немиров, поставен върху „Братя“ през1927 и на Екатерина Каравелова през 1929 г. поставила автографа си върху юбилеен сборник за нея.

б/ Като партньор регионалната библиотека „Любен Каравелов” ще подпомага проучването и детайлизирането на наличната специализирана колекция за нуждите на проекта, ще участва в създаването на мета данни на дигиталните обекти, ще участва в промотирането на резултатите от проекта в национален и международен мащаб.

в/ Чрез включване на богатите и уникални колекции на една от най-големите обществени библиотеки в страната ще се повиши ценността и увеличи многообразието на дигиталните обекти. Всяка книга от колекцията носи неподозирано количество информация, а в своята цялост тя в голяма степен е и историята на Русе и региона, значима част от паметта на нацията, която ще бъде съхранена за поколенията. 

г/ Като регионален методичен център за обществените библиотеки в регион Русе и важно културно звено от Централен Северен район на България РБ „Л. Каравелов” ще се включи в дигитализацията и популяризирането на книжното културно наследство. 

 по проекта ще провежда активна политика по опазване на българското културно наследство.

по проекта ще провежда активна политика по опазване на българското културно наследство.

 

Проект № 1 (име на проекта): АБВ Изкуството на книгата 1874/001 -001 CU7-COOP7

Програма "Култура" (2007-2013 г.) Направление 1.2.1: Мерки за сътрудничество

10.2011 - 05.2013

Целта на проекта e да стимулира навиците за четене при деца между 7 и 14 годишна възраст, които четат малко или изобщо не четат, като ги запознае с изкуството на книгата, с начина, по който книгите са направени и пуснати на пазара - писане, илюстриране, превод, печат и дистрибуция. 

Това беше осъществено чрез срещи и семинари с автори, илюстратори, преводачи и с хора, работещи с книгата - книжари, печатари, библиотекари, като по този начин бяха установени близки отношения със създателите на книгата и бяха преодолени бариерите между децата, които не четат, и създателите на книгите. 

Дейностите по проекта обхванаха една учебна година, през която всяка от участващите страни организира пет тематични работни срещи и други събития, свързани с изкуството на книгата - семинари по творческо писане, илюстрация, превод, организиране на четения, малки представления и др. Основното събитие на проекта беше Фестивалът на книгата в София, включващ срещи и семинари с автори и илюстратори от страните участнички; изложби на илюстрации от художници от различни страни и от участниците във фестивала; работни срещи и други дейности с деца; дейности за популяризиране на книгата с посредници между детето и книгата (рецензенти и библиотекари).

Иновативният аспект на проекта се състои в това, че децата се запознаха с книгата в нейната цялост, от създаването до популяризирането й. 

Продължителността на проекта беше 14 месеца и обхвана 15 000 деца и популяризира около 300 произведения на изкуството от съвременни автори и илюстратори. Медиаторите между детето и книгата от участващите страни допринесоха със знанията си, препоръчвайки книга на приятел или разяснявайки начините на ползване на библиотеката. 

В резултат на проекта е задълбочено и разширено сътрудничество и взаимодействието между институции, които вече имат опит в международни съвместни дейности и бе подкрепена мобилността на творците в областта на литературата и медиите за децата и младите хора в Източна и Централна Европа.

 

Проект № 2 (име на проекта): Програма"Глоб@лни библиотеки - България" - Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки 

Фондация Бил и Мелинда Гейтс

2008 - 2013

Програмата си постави за цел да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. След успешното приключване на програмата, нейната дейност е продължена от Фондация "Глобални библиотеки - България".

Регионална библиотека „Любен Каравелов” гр. Русе по време на Програмата изпълняваше ролята на регионален център за целевите библиотеки в област Русе. Осъществяваше връзка между Звеното за управление на Програмата и целевите библиотеки; организираше и подпомагаше доставката и монтажа на техниката за целевите библиотеки – компютри, проектори, многофункционални устрайства, екрани; организираше и провеждаше всички обучения в област Русе; организираше регионални и местни срещи за библиотекарите от целевите библиотеки; изработваше цялата документация по отчетност за целевите библиотеки от областта; осъществяваше връзка с обучителите. 

Целевите библиотеки в област Русе са 36 с балансиран географски обхват. Осъществените обучения са 48 /с участието на библиотекари, секретари на читалища, председатели на читалища, партньори. Организирани са 2 регионални срещи и 3 местни срещи с теми, засягащи работата и развитието на българските обществени библиотеки. 

В настоящия момент продължител на Програмата е Фондация Глобални библиотеки. Регионалната библиотека продължава работата в целевите библиотеки от областта като ги подпомага методически.

ПечатЕ-мейл