Институт по математика и информатика, БАН

ИМИ-БАН развива: а) фундаментални и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство; б) научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията, културата и образованието.

 

Повече от 15 години ИМИ-БАН разработва иновативни методи и средства за дигитално създаване, интегриране, представяне и опазване на културно-историческо и научно наследство чрез системи за управление на дигитално съдържание, цифрови библиотеки, виртуални галерии, експозиции и др.

Институтът има дългогодишни интереси за технологични разработки на информационни системи, системи за обработка на знания, системи за управление на съдържанието, разпределени мултимедийни среди, приложения на семантичния Интернет и интерактивни среди за обучение.

На тази база ИМИ-БАН може да осигури експертиза и трансфер на технологии и добри практики в следните направления:

• висококачествена цифровизация на артефакти и колекции в различни типове медии (текст, изображения, видео, аудио);

• прецизна графична обработка на цифровите обекти чрез съвременни средства на информационните технологии, дизайн на 2D и 3D обекти, цифрово реставриране; 

• включване на техническо и семантично описание за цифровите обекти в съответствие с утвърдени стандарти като Dublin Core, RDF и др.; 

• представяне на артефактите и техните описание във виртуална среда за комплексно и мултимедийно експониране.

 

Проект № 1 (име на проекта): Технологии, основани на знания за създаване на дигитални ресурси и виртуално представяне на значими колекции от българското фолклорно наследство

2006-2012

В рамките на проекта бе създаден архив от дигитални обекти (избрани колекции от фонда на Института по фолклор при БАН), съответстващ на европейските и световни изисквания за такава дейност и съобразен със спецификите на представяните артефакти. Сложната структура и многопластовият характер на фолклорните обекти наложи прилагането иновационен информационен подход. Съдържателното WEB-представяне на знания за българския фолклор определи използването на съвременни методи и технологии за разработването на дигитален архив, който ще служи не само за съхранение и достъп до информацията, но и като средство за осъществяване на научно-изследователски анализ. Чрез технологии, основани на знания и подхода на Семантичния уеб се създаде дигитална библиотека и информационна артерия с цел модерното представяне във виртуална форма на значими феномени на българското фолклорно наследство. Реализацията на проекта даде възможности за широки социални приложения на мултимедийните колекции за целите на интерактивно дистанционно обучение/самообучение, на научните изследвания в областта на българската традиционна култура и за развитие на културен и етно-туризъм.

 

Проект № 2(име на проекта): Мултимедийна цифрова библиотека “Виртуална енциклопедия на българската иконография” (http://bidl.cc.bas.bg/)

2005 - Досега

По проекта е създадена завършена софтуерна платформа за осигуряване на гъвкав и ефективен достъп до мултимедийните представяния на културно-исторически артефакти и колекции от Българското иконографско наследство, като се поддържат разнообразни форми и формати на цифровото информационно съдържание и богата функционалност за взаимодействие с него. Библиотеката понастоящем се използва за съхранение и опазване на цифрово информационно съдържание и осигурява иновативни услуги за: а) въвеждане, индексиране, семантично анотиране и управление на архиви и колекции с неограничен брой мултимедийни обекти – изображения, видео, звук, текст и др.; б) управление на метаописания на включените обекти и колекции (в т.ч. семантични и технически метаданни); в) средства за навигация и извличане на цифрови обекти и/или техните описания; преглед, интерактивно и комплексно мултимедийно представяне на цифровото съдържание и обектите; г) търсене (стандартно, комплексно, семантично, контекстно-базирано и др.), подбор и групиране на обектите, създаване на колекции от цифрови ресурси (тематични, времево и пространствено зависими и др.) и тяхното атрактивно виртуално експониране; д) персонализация и адаптивен достъп до цифрово съдържание, е) многоезичност; ж) администриране и поддръжка на средата; з) защита и опазване на цифровото съдържание и др.

ПечатЕ-мейл