График на дейностите, предвидени за изпълнение по проекта

Наименование на дейността 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17
1. Управление и мониторинг на проекта x  x  x x
2. Проучване на съществуващите технологии за дигитализация на предвидените по проекта обекти                              
3. Проучване състоянието и детайлизиране на наличните специализирани колекции на участниците в проекта  x  x                            
4. Изготвяне на задание и организация на обществени поръчки за закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване                                
5. Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни  x                              
6. Изграждане на дигитални центрове  x  x      x                      
7. Обучение на екипите по дигитализация със сканиращ хардуер и софтуер, фотозаснемане, 3D моделиране, работа със софтуер за оптично разпознаване на текст, изграждане на масиви с анотации и метаданни      x  x                        
8. Изграждане на масиви с метаданни   x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
9. Дигитализиране колекциите на Регионален исторически музей – Велико Търново      x  x  x  x                    
10. Дигитализиране колекциите на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ - Свищов        x  x  x x                   
11. Дигитализиране колекциите на НЧ „Съгласие – 1869“ – Плевен      x  x x  x  x                   
12. Дигитализиране колекциите на НЧ „Зора – 1860“ – Сливен    x x  x  x   x                    
13. Дигитализиране колекциите на РБ „Любен Каравелов“ – Русе  x x  x   x  x x   x x  x               
14. Дигитализиране архивен фонд ”Недвижимо културно наследство” на дирекция “Култура и туризъм”         x  x  x   x  x  x  x  x  x      
15. Дигитализиране колекциите на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново x   x x   x x   x  x  x  x x   x x   x x  x  x 
16. Обработка и систематизация на цифрови архиви и хранилища                x  x  x  x          
17. Организация на защитата на специализирани цифрови архиви                  x  x            
18. Създаване на „тематични пътеки“ (колекции)                      x x  x       
19. Разпространение и промотиране на резултатите от проекта  x  x  x  x x  x  x   x  x x   x x  x  x   x x 
20. Подбор за представяне на избрани цифрови колекции в Европейската цифрова библиотека                           x  x  x 
21. Изготвяне на интерактивна карта „Културна съкровищница“                          x  x x   x

ПечатЕ-мейл