Народно читалище "Съгласие - 1869" - Плевен

Читалището разпространява и развива духовните ценности на гражданското общество, подпомага развитието на творческите способности, отговаря на културните и научни интереси на своите членове и всички граждани, съхранява и развива българските традиции в областта на читалищното и библиотечното дело, съхранява, развива и популяризира българските културни традиции, създава условия за общуване и възпитние в дух на родолюбие.

 

а/ Читалищната библиотеката притежава колекция от старопечатни книги, възрожденска и краеведска периодика. Фондът от старопечатни книги и периодични издания включва 1152 библиотечни единици / 808 заглавия /. Богослужебна и учебна книжнина и оригинална художествена литература са преобладаващата част от колекцията. Книгата “Основания геометрии” от Ф.Буссе, издадена през 1856 г. в Санкт Петербург е единстена в страната. Уникалните по вид и съдържание издания са от 13 в. , 14 в., 15 в., 17в., 19 в. и началото на 20 в. на български, арменски, руски, румънски, сръбски, френски и др. езици. Включването в проекта на читалището като партньор осигурява достъп до културното наследство и е в съответствие с неговата мисия. Чрез проекта ще се компенсира липсата на осигурен бюджет за неговото съхранение и опазване.

б/ Като партньор читалищната библиотека ще подпомага проучването и детайлизирането на наличната специализирана колекция за нуждите на проекта, ще участва в създаването на База от данни на дигиталните обекти, ще участва в промотирането на резултатите от проекта.

в/ Партньорството на читалището чрез включване на колекцията ще допринесе за многообразието на дигиталните обекти. Всяка книга от колекцията носи неподозирано количество информация, а в своята цялост тя в голяма степен е и историята на Плевен и региона, значима част от паметта на нацията, която ще бъде съхранена за поколенията. 

г/ Като възлово културно звено от Централен Северен район на България читалище “Съгласие 1869” ще се включи в дигитализацията и популяризирането на книжното културно наследство. Чрез реализирането на конкретни дейности по проекта ще провежда активна политика по опазване на българското културно наследство.

ПечатЕ-мейл