Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

Център "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Мисията на Център "Амалипе" е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й участие и равен достъп до rесурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, качествено здравеопазване и социални услуги;

 

А) Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е организация с доказан опит в работата с ромската общност. Дейността и стартира със събирането на ромски приказки, песни и легенди, както и информация и анализ на различните ромски групи. 

Този опит налага включването на Център „Амалипе“ като партьор по проекта. Познаването и добрият контакт с етническите групи на теориторията на област Велико Търново би допринесло за по-успешното реализиране на проектните дейности. 

Б) Партньорът ще се включи в дейности свързани с изследване на конкретни етнически групи и събирането на песни, приказки, легенди и снимков материал от предварително избрани населени места, които да бъдат включени в електронния архив на библиотеката.

В) За успеха на проектните дейности ще допринесем с добрите контакти с ромските групи на териоторията на областта и познаването на тяхната специфика. Важна предпоставка е опита ни в работата на терен, както и това, че имаме доброволци, които ще извършат проучвателната дейност.

Г) За постигането на целите на проекта ние ще допринесем като подпомогнем събирането на информация за колкото се може повече етнически групи. Ще се представят всички етноси, които населяват областта. По този начин ще се обогати електронната базата данни на библиотеката. Това ще развие интеркултурния диалог. Ще се създадена пъстра и богата картина на традиции, обичай, история и култура на местното население, в духа на съвременнотто дигитализирано общество.

 

Проект № 1 (име на проекта): Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност

2011- 2013 год.

Главна цел на проекта е да овласти младите хора и жените от маргинализираните групи на ромска общност да се борят с вредни патриархални практики и да постигнат равноправие в общността. Това стана чрез засилване на теренната работа на местно ниво чрез въвеждане на позицията Модератор в общността и формиране на Центрове за развитие на общността, чрез разработване на неформални механизми за общностна подкрепа, чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции за превенция и защита.

В рамките на проекта бяха формирани Центрове за развитие на общността в 6 общини. В тях работат 12 общностни модератори. Към центровете функционират женски групи, младежки групи и лидерски групи. Чрез тяхната дейностбяха постигнати множество резултати:

• 54 деца и младежи реинтегрирани в училище.

• 122 случая на превенция на отпадането от училище.

• 60 деца след намесата на модераторите посещават подготвителна група за подготовка за училище.

• Записани 90 деца в детско заведение.

• Подкрепени 12 младежи да продължат образованието си във ВУЗ.

• Предотвратени 4 случая на изоставяне на деца в социални институции.

• Успешно разрешени 28 случая на ранни бракове и др.

Дейността на Центровете е експлицитно посочена като успешна практика в Доклада за оценка на Рамката на ЕС за национални ромски стратегии, публикуван от Европейската комисия на 4.04.2014

 

Проект № 2 (име на проекта): Намаляване на отпадането на ромските ученици

2010-2013 год.

Проектът е тригодишна програма, насочена към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени и към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Ромски фолклор” в стотици училища от цяла България. 

В рамките на проекта бе постигнато съществено намаляване на отпадането на ромски деца – от 2,6 % до 0,48 %. Над 4000 ученика изучаваха СИП „Ромски фолклор“. Бяха издадени 2 учебни помагала "Истории край огнището" (1-4 клас) и "Разказани пътища" (5-8 клас), 2 учебни тетрадки по ромски фолклор, диск с видеоматериали за основните ромски празници, интерактивен диск за фолклора и традициите на ромския, турския и българския етноси. Понастоящем тези учебни пособия се използват в над 250 училища.

ПечатЕ-мейл