Дирекция „Култура и туризъм“ – Община Велико Търново

Дирекцията е специализирана структура на общинската администрация, която се грижи за Местната научно-документална архивна сбирка за недвижимото културно наследство /МНДАС за НКН/, намиращото се на територията на община Велико Търново. Това е исторически формирала се архивна документация, която е свързана тематично със специализираната дейността на дирекция “Архитектурен резерват”, Старо кметство и дирекция „Култура и КИН” / сега „Култура и туризъм”/. Една от задачите на служителите е да издирват, приемат, обработват, попълват и предоставят за ползване архивните документи, както и да дигитализират наличната информация за тях. Методически тя се подпомага от Регионалната дирекция „Архиви”- Велико Търново към ДА”Архиви” и НИНКН-София. 

МНДАС за недвижимите културни ценности, разположени в общината съдържа: досиета-техническа документация, карти, планове и др.на хартиена основа; нормативни документи и списъци; научни разработки и проучвания; актове и договори за извършени консервационно-реставрационни работи; списъци и документация за военни и монументални паметници; фотодокументация 

Тази ценна научно-документална информация е в лошо техническо състояние поради стареене и за сега остава недостъпна за обществото. С изпълнението на проекта се надяваме да се преодолеят тези негативни тенденции.

 

С участието на дирекция “Култура и туризъм” в дейностите по проекта ще се допълни визията за всеобхватността на процеса по дигитализиране на културното наследство. Към опазването на книжовното културно наследство в библиотеките и движимите културни ценности в музеите се включва и недвижимото културно наследство, чиито оригинални документи както част от цялото културно наследство в България е сериозно застрашено, поради лоши условия за съхранение, липса на профилактиката, консервацията и реставрацията и осигурен бюджет за тези дейности. Ще се извърши и съвременно 3D документиране на обекти-културни ценности.

Към предоставяните до сега за ползване документи от архивния фонд в оригинал или на копия на място и по кореспондентски път чрез копия и справки за съдържанието на документите ще се добавят възможности за ползване и други форми за популяризиране чрез публикуването им на традиционни и цифрови носители, организиране на изложби, създаване на филми, радио- и телевизионни предавания.

Дирекцията ще бъде включена в следните дейностите по проекта: 

-Проучване състоянието и детайлизиране на наличните специализирани колекции на участниците в проекта; - Изграждане на масиви с метаданни; -Дигитализиране архивен фонд ”Недвижимо културно наследство”на дирекция “КТ”. Дигитализиране на наличната информация за стари снимки, планове, текстови материали и оборудване на дейността; -Обработка и създаване на цифрови архиви и хранилища; -Съвременно фотографиране на обекта НКЦ; -Участие в подготовката при изграждане интерактивна културна карта с данни за дигитализираните обекти и местата им;

Партньорът ще допринесе за успеха на проектните дейности чрез своя специализиран опит и познание чрез научен количествен и качествен капацитет в опазването на недвижимото културно наследство, доказани в участието в много проекти от подобен характер. 

Партньорът ще допринесе за постигане на целите на проекта с изпълнение на задачите, за които поема ангажимент за да се постигнат целите за опазването и популяризирането на културното наследство, приоритет в културната политика на Европейския съюз. 

 

Проект № 1 (име на проекта): „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, № BG161PO001/3.2-02/2011/007

2012-2014 г., 24 месеца 13.08.12 - 13.08.2014 г.

Проектът „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ подкрепя и популяризира недвижимото културно наследство, както и увеличава интереса към туристически атракции на територията на общините Велико Търново, Дряново и Горна Оряховица. По този начин се допринася ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Увеличава се броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг". 

Чрез разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна кампания в страната и в чужбина, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали-пътеводители, брошури и карти, участие в събития в сферата на туризма (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, разпространение, информация, публичност и визуализация се постига успешна реализация на комплекса отдейности и най-вече се популяризира културното наследство на района.

ПечатЕ-мейл