Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“

Целите и задачите на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови” – гр. Свищов са: развитие и обогатяване на културния и духовен живот, на социалната и образователна дейност; Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; Запазване на обичаите и традициите в региона; Възпитаване на гражданите в демократичен дух чрез утвърждаване на националното самосъзнание; Осигуряване на достъп до информация.

 

А)Първото българско читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович.

Първооснователите на читалището са определили мисията и основните му цели: Да създаде градска библиотека;

Да събира стари ръкописи на пергамент и хартия;Да подкрепя способни младежи; Да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.

В Учредителния устав на читалището се отделя голямо значение на библиотечната дейност. Още в чл. 1 Настоятелството си поставя за цел: да подпомага българската книжнина; да улеснява сиромашките ученици, и въобще да распространява образованието помежду народа.”, а в чл.24, 25 и 26 се казва, че читалището ще приема известните народни и ивропейски журнали, ще купува по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга и по един екземпляр от досега издадените книги”. Вследствие на политиката на читалищното настоятелство читалищната библиотека да издири и съхрани цялата българска печатна продукция тя има за това време едно завидно богатство. След учредяването на читалището една от най-важните грижи на настоятелството е уреждането и обогатяването на библиотеката. Основният библиотечен фонд на читалището е набавен чрез дарението на личната библиотека от 800 тома на един от създателите на читалището – Емануил Васкидович. Днес дарението е обособено в самостоятелен фонд, който до този момент е частично разкрит за читателите и научните среди, благодарение на описа на Цветан Радославов на книгите на гръцки език, включени в дарението. Друго ценно дарение, което не е разкрито за широката читателска аудитория е дарението на поборника Тома Пантелеев, който дарява на читалищната библиотека албуми с ценен снимков материал за видни личности от българската история.

Библиотеката към Първо българско народно читалище е водещ културен институт в града, областта и в национален мащаб. Тя работи за утвърждаване и развитие на гражданското и информационното общество. Предлага и осигурява високо културно и професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване и поддържа широк спектър от краеведска информация с богатия архив на местния печат.

 

Проект № 1 (име на проекта): “Консервация и съхранение на уникални библиотечни документи от фонда на библиотеката на ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови – 1856“ Свищов

2004 – 2006 г.

Изработени метални и дървени шкафове за съхранение на уникатите, специални кутии за запазване на ръкописите и част от старопечатните книги, дигитализация на най - ценните .

 

Проект № 2 (име на проекта): „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и ингормираност“

2008 г.

Библиотеката докомплектува фонда си с необходимите библиотечни единици.

ПечатЕ-мейл