Регионален исторически музей – Велико Търново

Регионален исторически музей – Велико Търново на базата на ПМС №153 /28.07.2000 осъществява функция на регионален експертен център за музеите и сбирките от културни ценности от територията на Великотърновска област. Реализира основна дейност по издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на движими културни ценности в целия обхват на културно-историческото наследство. Оказва съдействие на Националния център „Музеи, галерии и изобразителни изкуства” при провеждане на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело. Осъществява координационна и експертно-консултантска дейност и оказва методическа помощ за всички музеи и сбирки от културни ценности от Великотърновска област. 

 

Библиотеката на регионалния исторически музей разполага с изключително ценна сбирка редки исторически документи, уникални издания, фотографии и портрети. Включването на това богатство във виртуалната библиотека ще даде възможност за широк достъп до този информационен ресурс, оставащ почти скрит за голяма част от обществеността.

Освен с анотиране с метаданни на обектите от собствената си колекция библиотеката ще участва експертно в проучването на различни сбирки, които биха били открити по време на изпълнението на проекта.

Включването на богатата колекция на партньора ще обогати бъдещата виртуална библиотека и ще допринесе за повишаване информираността на потребителите й.

 

Проект № 1 (име на проекта): Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на РИМ – Велико Търново

октомври – декември 2013 г.

Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей – Велико Търново, чрез доставка и монтаж на платформен подемник за хора с увреждания.

 

Проект № 2 (име на проекта): Консервация и защита на паметниците в града на победата Никополис ад Иструм

септември 2010 – юни 2011

Основната цел на проекта е консервация и почистване на някои от най-застрашените епиграфски паметници в Никополис ад Иструм. Античният град е най-запазеният и най-добре проучен паметник от римската епоха по българските земи. Откритите при над 100 годишните разкопки надписи дават изключително ценна информация за градоустройството и архитектурата, култовете и религиозните вярвания на жителите, за погребалните обреди. В резултат на реализирането на проекта са почистени и консервирани архитектурните детайли на форума (градския площад). На пет от емблематичните надписи са направени временни покрития за зимно съхраняване. Над постамент за конна статуя на император Хадриан и над отлично запазения канал в централната част са изградени трайни покривни покрития. Закупена е техника и хербициди и са осигурени средства за поддържането на туристическия маршрут и почистването му от вредна растителност.

Втора важна цел, успешно осъществена с реализирането на проекта, е социализацията на римския паметник. Изработени са двуезични информационни и указателни табели, представящи историята на проучванията и най-важните архитектурни паметници, което улеснява индивидуалния турист. Отпечатан е туристически гид на български и английски език. Направени са сувенири – магнити, значки и ключодържатели, както и флаери и сувенирен билет, върху които са изобразени интересни паметници и монети от града. Тяхното предназначение освен за туристите, посещаващи обекта, е и за туристическите борси в България и чужбина с цел популяризирането на античното културно наследство по българските земи.

ПечатЕ-мейл