Окръжна библиотека "George Baritiu ", Брашов

Окръжна библиотека "George Baritiu ", Брашов е културна институция с юридическа правосубектност, действаща според Окръжен съвет Брашов, по силата на разпоредбите на правото на библиотеки н.334/2002 и Регламент на организация и функциониране, одобрен от Окръжния съвет в Брашов. Окръжна библиотека "George Baritiu", Брашов има следните правомощия: организира, развива и предоставя на ползвателите енциклопедични колекции от документи,предоставя библиографична информация и документация, организира дейности, целящи капитализиране колекции от документи и културни традиции; културни и продължаващи обучението дейности; има методологическа координационна роля за публичните библиотеки в окръг Брашов; провежда културни програми и проекти за членовете на общността. В допълнение към тези дейности, ние също участваме в местни, национални и международни културни прояви с цел повишаване на обществения интерес към културни дейности, познание на местната история, насърчаване на грамотността и образованието.

 

a) Осигуряване на достъп до специалисти, които да финансират исторически документи на Румъния и ефективност в цифровизирането на идентифицирани документи 

b) Окръжна библиотека "George Baritiu", Брашов ще бъде ангажирана в изследвания и документация за откриване на книги/ исторически документи, свързани с историята и културата на България и дигитализация на исторически документи.

c) Окръжна библиотека "George Baritiu", Брашов ще допринесе за успеха на проекта чрез включване на специалисти в изготвяне на научна документация; чрез използване на собствено техническо оборудване; използване на бази данни и медийни партньори, за популяризиране на проекта на национално и международно ниво.

d) За постигане на проектните цели окръжна библиотека "George Baritiu", Брашов ще допринесе чрез изработка на научна документация в библиотеки и исторически архиви; чрез дигитални книги/ исторически документи и промотиране на проекта сред академичните среди в Румъния.

 

Проект № 1 (име на проекта): LADY CAFE 45+

01.08.2012 – 31.07.2014

В първата фаза на проекта участниците ще посетят семинари, обучителни сесии и лекции, подкрепени от квалифицирани преподаватели в различни области: е-обучение, литература,психология, бавно хранене, здраве и традиционна медицина. 

През втората фаза, жените над 45-годишна възраст ще участват в обучителни сесии, разработени, за да им помогнат да открият собствените си способности. По този начин тези лица могат да станат активни обучители за други маргинализирани жени, които са напуснали училище, без да имат основно образование.

Извършват се следните дейности по проекта: задължителен курс по ИКТ технологии за всички партньори, клуб на книгата, организиран от трима партньори; Digitales,колекция от цифрови истории на разположение в мрежата. Изработен е интернет сайт www.ladycafeproject.eu. Направена е също електронна книга с най-добрите практики.

 

Проект № 2 (име на проекта): Център за високи постижения за услуги за деца на възраст между 0 и 14 години

Изпълнението на проекта доведе до няколко резултата:

- Проучване относно „услуги и програми за деца на възраст между 0 и 14 години”;

- Въвеждане на нови услуги за деца в окръжна библиотека "George Baritiu", Брашов;

- Ръководство за постигане на най-добри практики;

- Организиране на демонстрационни сесии за библиотекари от страната.

В проекта присъстваха над 400 деца и 50 библиотекари

ПечатЕ-мейл