17. Организация на защитата на специализирани цифрови архиви

Организация на цифровите архиви и хранилища

Цифровизираните и обработени образци се организират в обособени архиви колекции, в зависимост от вида им. Планира се следната структура:

Хранилище 1 

 Архив 11

 Колекция 111

 Колекция 112

 Архив 12

 .....

Хранилище 2 

 Архив 21 

 Колекция 211

 Колекция 212

 Хранилище X

Като образците от панелите се организират в отделните хранилища, в които се обособяват отделни архиви, според темите, в които се разполагат колекциите, като еднотипните колекции с материали от различните фондове ще се съхраняват в един общ архив.

Например: 

 Дигитален архив “Редки и ценни старопечатни книги в РНБ и читалищни библиотеки в регион Север+“ може да включва ценните старопечатни книги от колекциите на различните библиотеки.

От различните видове архиви, могат да се комбинират и организират допълнително по избор избрани специални архиви, в които могат да участват най-разнородни материали, включени в различните хранилища, например: 

- Дигитален архив „Именити български възрожденци, свързани с регион Север“ може да включва документи и вещи

- Дигитален архив “Мостовете по басейна на река Янтра“

- Дигитален архив „Картички и снимки от регион Север+“

- Дигитален архив „Архитектурата през Възраждането в регион Север+“

Защита на цифровите архиви на ниво архиви и на ниво хранилища 

Осигуряват се необходимите предпазни мерки за хардуерна и софтуерна защита на цифровите архиви и хранилища.

Разработени са и специални стеганографски методи за защита на изображенията. 

 

Стеганографски защитени дигитални обекти от специализирани цифрови хранилища.

ПечатЕ-мейл