14. Дигитализиране архивен фонд ”Недвижимо културно наследство” на дирекция “Култура и туризъм”

С участието на дирекция “Култура и туризъм” в дейностите по проекта ще се допълни визията за всеобхватността на процеса по дигитализиране на културното наследство, като към опазването на книжовното наследство в библиотеките и движимите културни ценности в музеите се включва и недвижимото културно наследство, чиито оригинални документи, както част от цялото културно наследство в България, е сериозно застрашено. Ще се създаде към дигиталния център направление-панел „Документи на групови и единични недвижими културни ценности /НКЦ/ в община Велико Търново”. Ще се цифровизират архивните документи за около 500 бр. недвижими културни ценности (НКЦ) и ще се изготви заснемане на 30 обекта от национално и местно значение, разположени по теми: 

Тема „Историческо селище Велико Търново” с колекции „Архитектура на старите обществени сгради /административни, търговско-обслужващи, културни и образователни/, „Архитектура на старите религиозни сгради /църкви, католически храмове, метрополии, манастири и джамии”, „Архитектура на старите жилищни сгради от Възраждането и Следосвобождението”, „Архитектурно и урбанистично развитие на града /планове, документи, стари снимки/, „Архитектура на старите производствени сгради - НКЦ/ работилници, фурни, мелници, фабрики/

Тема „Историческо селище Арбанаси” с колекции „Архитектура на Арбанашката къща”, „Архитектура на Арбанашките църкви”, „Архитектурно и урбанистично развитие на Арбанаси /планове, документи, стари снимки/, 

Тема „Археологически резервати” с колекции „АМР Царевец” / Дворцов комплекс, Патриаршески комплекс, 4 манастирски комплекса, останки на жилищни сгради и отбранителни съоръжения- крепостни стени, кули и др./, „АМР Трапезица”, „АР Никополис ад Иструм” 

Тема „Мостове” , Тема „Манастири”, Тема „Военни и монументални паметници” 

Към до сега традиционния начин за ползване на документи от архивния фонд в оригинал или на копия на място и по кореспондентски път ще се добавят възможности за ползване и други форми за тяхното дигитализиране и популяризиране.

 

Дигитализирани обекти

ПечатЕ-мейл