3. Проучване състоянието и детайлизиране на наличните специализирани колекции на участниците в проекта

РНБ „П. Р.Славейков” като базисен дигитален център и координиращото звено за проекта изготвя структурна схема за подбор на целия документален архив, включващ, документалното книжовно наследство от специализирани колекции на регионалните и читалищни библиотеки, движими и недвижими културни ценности на ДКИТ, музеи и галерии . 

Обстойно проучване на състоянието на специализираните фондове на архиви, библиотеки, галерии и музеи и други институции на територията на Централна Северна България и областния център Брашов и извличане на информацията за включване в общия дигитален масив.

Обработка на подбрания документален масив за дигитализиране (датиране, експертиза за оригиналност, историографско и библиографско описание). 

Привлечени експерти в тази основна дейност са проф. дфн Иванка Янкова и д-р Иван Александров, които ще консултират участниците при въвеждането на информация за специалните колекции и изграждането на метаданни.

Дирекция “Култура и туризъм” ще проучи местната научно-документална архивна сбирка за недвижимото културно наследство /МНДАС за НКН/, намиращо се на територията на община Велико Търново като предложи обекти за дигитализиране: досиета - техническа документация, карти, планове на хартиена основа, нормативни документи и списъци, научни разработки, проучвания и стара фото-документация за недвижимите културни ценности и документация за военните и монументални паметници. Ще се цифровизират архивни документи и информация за около 500 бр недвижими културни ценности (НКЦ) и ще се изготви съвременно заснемане на 30 обекта от национално и местно значение. За период от 5 години могат да се дигитализират общо около 2000 обекта НКЦ и ще се заснемат 120 обекта. 

Библиотека «Жорж Баритиу» - Брашов извършва проучвателна дейност за попълване на информацията, свързана със създаването на територията на област Брашов на старопечатни издания от периода XIX-XX век, исторически свързани по тематика с България, отпечатани на територията на областта, на кирилица или латиница. Новоиздирената колекция ще бъде дигитализирана на място в Окръжна библиотека «Жорж Баритиу» - Брашов и ще бъдат изготвени мета данни, които да бъдат влети в общата база на проекта.

Център Амалипе ще се включи в тази дейност с младежите, с които работи – роми и нероми, по-голямата част от които са членове на младежкия доброволчески клуб „Младежта е толерантност“. В проучването ще се включат около 20 младежи. В проучването Център Амалипе ще поставен специален акцент върху издирването на свидетелства, факти и други източници за развитието и приноса на ромската култура и общонационалната култура – не само българска, но и европейска. Ще бъде създаден специален раздел, в който експлицитно ще бъдат представени ромски художествени автори и автори, които в произведенията си разглеждат ромската тема. Това ще бъде особено важно за подчертаване на ромска култура. Не са малко ромските автори, които дават своя принос за формирането на литературното богатство, но за съжаление, те са малко познати на широката общественост и тя продължава да възпроизвежда стереотипи за ромите като безкултурна общност.

Акцент в проучването ще бъде краеведския отдел, където дигитализирайки свидетелствата за развитието на отделните населени места, доброволците ще имат специалната задача да проучат мястото на ромите и други малцинствени общности в тези населени места – заселване, традиции, бит и култура. Краеведските изследвания са неизчерпаем източник за бита, традициите и историите на дадено място и в най-голяма степен биха могли да покажат, че ромите са част от българската история и култура и са участвали в нейното формиране през вековете, наред с всички останали етноси, живеещи на територията на България.

В същото време, паралелно с основния продукт, който тази дейност ще произведе, тя ще формира знания и умения у младежите, които ще им помогнат в тяхната бъдеща реализация. Една голяма част от тях са студенти и формирането на умения за работа с документи, работа с архивни единици, дигитализация могат да бъдат ключови за тяхната реализация като бъдещи специалисти.

За реализирането на дейността младежите и служителите в РНБ ще преминат специално обучение, което ще включва 3 основни направления:

- Основни познания за ромската история и култура

- Основни типове документи и произведения, в които би могло да се намери информация за приноса на ромската история и култура към общонационалната

- Умения за дигитализация и архивиране

Обучението ще е интерактивно. Целта на включването на две целеви групи в него е да обогати и двете групи с нови познания, както и да подпомогне по-доброто партньорство между тях в изпълнение на поставената задача.

 

Проучени и детайлизирани наличните специализирани колекции на участниците в проекта. Изготвяне на брошура, презентираща ромската колекция. 45 младежи от ромски, български и турски произход ще развият умения за проучвателска и архивна дейност, както и умения за дигитализация.

ПечатЕ-мейл